Stadgar för Katrineholms Kammarmusikförening

§ 1
Föreningen har till syfte att verka för ökad förståelse för och uppskattning av god kammarmusik, främst genom att anordna offentliga konserter och kammarmusikaftnar, på hög konstnärlig nivå.

§ 2
Medlem av föreningen är den som till densamma inbetalat en årsavgift, som för varje år fastställs av årsmötet.

§ 3
Årsmöte hålls före 15 juni.
Extra föreningsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller då minst fem föreningsmedlemmar med angivande av skäl gör framställning därom till styrelsen.

§ 4
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll
3. Fråga om mötets behöriga utlysning
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
7. Val av ordförande i föreningen samt övriga styrelseledamöter
8. Val av revisorer
9. Val av valberedning
10. Fastställande av årsavgift
11. Övriga frågor

Styrelsen består av 5-7 ledamöter och 2 suppleanter.
Föreningen kan även på årsmötet utse hedersledamöter.
Revisorernas antal skall vara 2, valberedningens 3.

Ordföranden utses på ett (1) år och övriga styrelsen på två (2) år.

§ 5
Som styrelsebeslut gäller majoritetens mening.
Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden.

§ 6
Styrelsen håller snarast efter årsmötet konstituerande sammanträde och väljer då vice ordförande, sekreterare och kassör samt ett arbetsutskott om tre personer.

§ 7
Som räkenskapsår gäller perioden mellan två årsmöten.

§ 8
Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig eller i förening.

§ 9
Kallelse till årsmöte skall ske minst 14 dagar i förväg.

§ 10
Förslag till ändring av föreningens stadgar är antaget om det vid två på varandra följande årsmöten erhåller minst två tredjedelar av rösterna.

§ 11
I händelse av föreningens upplösning skall särskilt beslut fattas om föreningens tillgångar.