Om föreningen


Styrelse


Övriga föreningsuppdrag

Revisorer
Jan Bennerhed
Kristina Malmnäs

Valberedning

Vakant
Vakant

Tysk 100-markssedel, porträtt av Clara Schumann på framsidan. Flygel och Dr. Hoch's Konservatorium, Musikakademie på baksidan.


Administrativ information

Medlemsavgift 150 kr/år
Organisationsnummer 818500-8532
Bankgiro 676-7420
Swish 123 272 75 76
Föreningsadress
Katrineholms Kammarmusikförening
c/o Lars-Anders Cederberg
Vasavägen 27
641 32 KatrineholmStadgar för Katrineholms Kammarmusikförening

§ 1
Föreningen har till syfte att verka för ökad förståelse för och uppskattning av god kammarmusik, främst genom att anordna offentliga konserter och kammarmusikaftnar, på hög konstnärlig nivå.

§ 2
Medlem av föreningen är den som till densamma inbetalat en årsavgift, som för varje år fastställs av årsmötet.

§ 3
Årsmöte hålls före 15 juni. Extra föreningsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller då minst fem föreningsmedlemmar med angivande av skäl gör framställning därom till styrelsen.

§ 4
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll
3. Fråga om mötets behöriga utlysning
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
7. Val av ordförande i föreningen samt övriga styrelseledamöter
8. Val av revisorer
9. Val av valberedning
10. Fastställande av årsavgift
11. Övriga frågor

Styrelsen består av 5–7 ledamöter och 2 suppleanter. Föreningen kan även på årsmötet utse hedersledamöter.

Revisorernas antal skall vara 2, valberedningens 3.

Ordföranden utses på ett (1) år och övriga styrelsen på två (2) år.

§ 5
Som styrelsebeslut gäller majoritetens mening. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden.

§ 6
Styrelsen håller snarast efter årsmötet konstituerande sammanträde och väljer då vice ordförande, sekreterare och kassör samt ett arbetsutskott om tre personer.

§ 7
Som räkenskapsår gäller perioden mellan två årsmöten.

§ 8
Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig eller i förening.

§ 9
Kallelse till årsmöte skall ske minst 14 dagar i förväg.

§ 10
Förslag till ändring av föreningens stadgar är antaget om det vid två på varandra följande årsmöten erhåller minst två tredjedelar av rösterna.

§ 11
I händelse av föreningens upplösning skall särskilt beslut fattas om föreningens tillgångar.


Historik

Tre bildexemplar av celloöverdel med snäcka, stämskruvar etc. Svart bakgrund. De två kopiorna gradvis suddigare, färglösare.
Foto: Ri Butov, Pixabay

Katrineholms Kammarmusikförening bildades den 4 mars 1951 vid en sammankomst på Stora Djulö. Talare var ”musikdoktorn” Per Lindfors från Radiotjänst, som förbluffade åhörarna genom att informera om hur många helt omusikaliska människor det finns: 1 på 10 000!

Föreningens förste ordförande blev kommunale musikledaren Hans Eichinger, och så gällde det medlemsavgiften. Interimstyrelsen hade försiktigtvis föreslagit två kronor, men årsmötet var djärvare och fastställde den till fem kronor!

Ungefär tre decennier senare var föreningen med och grundade Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer (RSK), numera Kammarmusikförbundet, som firade 40-årsjubileum 2023. Förbundets första konstituerande möte hölls 1983 i Katrineholm. Holger Wigertz från Katrineholms kammarmusikförening blev riksorganisationens förste ordförande. Läs mer om startskedet i Kammarmusikförbundets jubileumsartikel.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Få information om kommande konserter m.m., direkt till e-brevlådan!

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du vår integritetspolicy. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen. Vänligen kontrollera även din skräppostmapp då utskicken ibland kan hamna där.